1e stappen gezet in “Vertrouwen in het koopproces”In de vorige uitgave van dit blad heb ik de aandacht gevestigd op het verkoopproces in deze snelle markt en de bemoeienissen van de toenmalig Minister Kasja Ollongren. Inmiddels hebben de brancheorganisaties, waaronder de NVM, op woensdag 16 februari 2022 afspraken gemaakt met de nieuwe minister Hugo de Jonge met de titel “Vertrouwen in het koopproces”.

 

Het doel

De afspraken in dit plan zijn er op gericht het vertrouwen van de consument te vergroten in een eerlijk en transparant koopproces. Deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie staan daarbij centraal. Niet nieuw want in de ERECODE, waar iedere NVM makelaar aan is gehouden, komen deze woorden ook terug. Elke NVM-makelaar of taxateur legt de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven.

 

Verduidelijken van de gedragscodes

  gedragscodes dienen begrijpelijk, duidelijk en concreet te zijn

  • spelregels omtrent verkoopproces worden aangevuld binnen de wettelijk kaders
  • de regels, die door makelaars worden toegepast, zijn duidelijk vindbaar op de website van de brancheorganisatie
  • streven is naar een inwerkingtreding van de nieuwe gedragscodes per 1 juli 2022

 

Aanpassing werkwijze makelaars

  • vanuit de brancheorganisaties zal de nieuwe gedragscode de komende maanden actief onder de aandacht worden gebracht
  • er worden vereniging overstijgend tuchtrecht in lijn met de nieuwe gedragscode toegepast
  • daar waar de branchevereniging hun leden niet aanspreekt op naleving van de gedragscode wordt waar nodig vereniging overstijgend tuchtrecht toegepast
  • er dient een laagdrempelig meldpunt te komen voor consumenten bij melding van klachten

 

Conclusie

De komende maanden zal dit hele proces definitieve vormen gaan aannemen. Of dit de oplossing is voor het nijpende te kort aan woningbouw ……..?  Immers al deze regels brengen geen extra woningen. Ook is het nog een vraag of deze regels BRANCHE BREED gaan gelden. Want hoe gaat het dan bij collega makelaars die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie? En zolang de markt veel koopvragen heeft en geen antwoord zal de spanning in het koopproces aanwezig blijven. Mijn oproep aan de POLITIEK ligt meer in de lijn van het verkorten van de procedures. Zolang de overheid een gemiddelde looptijd bij een inbreidingslocatie/nieuwbouw van tekentafel naar planvorming tot de definitieve verkoop van 4 tot 7 jaar  acceptabel vindt, zal de doorstroming verstoppen.


Meer weten?